Algemene voorwaarden

1.    Algemene bepalingen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten.
1.2. Deze voorwaarden worden door de wederpartij aanvaard door het vragen van een offerte, het afsluiten van overeenkomsten, of anderszins werkzaamheden door ons te laten verrichten, of met ons in onderhandeling te treden.
1.3. Overal waar in deze voorwaarden wordt gesproken over training wordt daaronder tevens begrepen elke andere door ons georganiseerde en of uitgevoerde activiteit in welke vorm dan ook en hoe genaamd dan ook.
1.4. Deze voorwaarden prevaleren boven de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij. 

2.    Aanbiedingen en offertes
2.1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend.
2.2. Indien door ons gegevens worden verstrekt aangaande de met de training te bereiken doelstellingen, zullen deze voor ons nimmer bindend zijn en kunnen geen grond voor aansprakelijkheid opleveren, behoudens in geval van opzet/grove schuld onzerzijds.
2.3. Tot het moment van het tot stand komen van de overeenkomst hebben wij het recht ons uit de onderhandelingen met de aspirant wederpartij terug te trekken zonder daarbij gehouden te zijn tot enigerlei kosten en/of schadevergoeding. 

3.    Overeenkomsten
3.1. Overeenkomsten zijn tot stand gekomen op het moment dat wij de getekende offerte, het inschrijfformulier en/of de vereiste aanbetaling in ons bezit hebben en de bevestiging van de opdracht door ons per email verstuurd is. 

4.    Prijzen
4.1. Als prijs geldt de prijs welke genoemd wordt in de opdrachtbevestiging c.q. factuur.
4.2. Onvoorziene prijswijzigingen, plaatshebbende vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst geven ons het recht een andere dan de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Indien noodzakelijk dan zal dit in overleg plaats vinden. 

5.    Verplichtingen van de wederpartij
5.1. De wederpartij is verantwoordelijk voor het formuleren van goede en duidelijke doelstellingen welke bereikt dienen te worden met de door ons te verzorgen training. Tevens dient de wederpartij te zorgen voor een goede en representatieve locatie waarbij de aanwezigheid van audiovisuele hulpmiddelen gegarandeerd is. De kosten hiervan komen voor rekening van de wederpartij.
5.2. De wederpartij draagt zorg voor het uitnodigen van de cursisten. Maakt de wederpartij voor het uitnodigen gebruik van een mailing dan dienen de brieven voldoende representatief te zijn.
5.3. De totale organisatie komt voor rekening, en is de verantwoordelijkheid, van de wederpartij. De wederpartij draagt zorg voor, naast de hierboven genoemde zaken, het bevestigen der deelname aan de cursisten, het afwikkelen van de financiën, en voorts al hetgeen nodig is om de zaken voor, tijdens, en na de training perfect te laten verlopen, zodat een verantwoord zakelijk beheer wordt gegarandeerd, waarbij specifiek de goede naam en faam van ons in het oog moet worden gehouden.
5.4. De wederpartij dient klachten aangaande de door ons verzorgde trainingen op de 10e werkdag na het beëindigden van de training bij ons te melden. De wederpartij dient zulks schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend te doen. Blijft de wederpartij hiermee in gebreke dan vervallen alle rechten die uit de reclame zouden kunnen voortvloeien. 

6.    Verplichtingen onzerzijds
6.1. Wij zullen onze diensten naar beste weten en met in acht name van de redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

7.    Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming der nakoming)
7.1. Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.
7.2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:
7.2.1. werkstakingen
7.2.2. bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel
7.2.3. elke calamiteit welke ertoe leidt dat wij niet tijdig de plaats waar de training gegeven moet worden kunnen bereiken
7.2.4. tekortkoming in de nakoming van onze leveranciers
7.2.5. alsmede iedere tekortkoming in de nakoming onzerzijds welke niet te wijten is aan onze schuld
7.3. Indien de trainer/coach verhinderd is zal zulks door ons zo spoedig mogelijk worden gemeld. In onderling overleg zal een nieuwe datum voor de te houden training vastgesteld worden.
7.4. Voor dat deel van de overeenkomst dat door ons is uitgevoerd zijn wij pro rato gerechtigd betaling te vorderen. 

8.    Aansprakelijkheid
8.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden, etc., welke voor de wederpartij mochten ontstaan als gevolg van:
8.1.1. ondeugdelijkheid van lesmaterialen die door de wederpartij zijn voorgeschreven of door de wederpartij aan ons ter beschikking zijn gesteld;
8.1.2. schade ontstaan als gevolg van het feit dat cursisten op basis van door ons verstrekte informatie schade veroorzakende handelingen verrichten.
8.2. Ingeval van schade veroorzaakt door opzet/grove schuld onzerzijds, blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot terugbetaling van de door de wederpartij te betalen prijs. Tevens zijn wij, behoudens opzet en/of grove schuld onzerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de kwaliteit der gegeven training. Ook voor eventuele gevolgschade zijn wij behoudens opzet en/of grove schuld onzerzijds nimmer aansprakelijk.
8.3. Indien wij in het kader van door ons verrichte diensten door derde aansprakelijk worden gesteld is de wederpartij gehouden ons te vrijwaren tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld onzerzijds. 

9.    Auteursrecht
9.1. Wij behouden ons het auteursrecht voor op de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, lesmateriaal en offertes. Deze stukken blijven ons eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derde getoond, of op enige andere wijze gebruikt worden. 

10.Annulering en Betalingen
10.1. Bij een getekende offerte zijn de volgende annulerings- en betalingsregels van toepassing:
o Annuleren van een training op basis van een getekende offerte is niet mogelijk en leidt derhalve niet tot restitutie van reeds betaalde of nog te betalen gelden.
o Betalingen van te leveren/geleverde diensten dienen te geschieden binnen 30 werkdagen na ontvangst van de factuur.
10.2. Bij een meerdaagse training, een trainings-, leertherapie- en coachingsweek zijn de volgende annulerings- en betalingsregels van toepassing:

o De inschrijving is geldig vanaf het moment dat Buro ekSTRAVERt de vereiste aanbetaling van 50% van de totale som binnen 1 week na de bevestiging van de training heeft ontvangen. De resterende 50% dient u uiterlijk 8 weken voor aanvang van de training te voldoen.
Indien u zich korter dan 8 weken voor de aanvangsdatum inschrijft, bent u per direct het totaal bedrag verschuldigd.

Bij annulering tot 8 weken voor de aanvangsdatum wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht
o Vanaf 8 weken tot de aanvangsdatum zal bij annulering 100% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht.
10.3.  Bij een dagdeel-training en workshops zijn de volgende annulerings– en betalingsregels van toepassing:

o De inschrijving is geldig vanaf het moment dat Buro ekSTRAVERt het ondertekende inschrijfformulier en/of de betaling heeft ontvangen. De factuur dient u uiterlijk 1 week  na de bevestiging van de training te voldoen.
o Bij annulering tot 8 weken voor de aanvangsdatum wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
o Vanaf 8 weken tot de aanvangsdatum zal bij annulering 100% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht.
10.4.  De wederpartij is gehouden alle buitengerechtelijke kosten te vergoeden die wij moeten maken teneinde een vordering te incasseren. Buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met dien verstande dat de aldaar genoemde percentages met 5% verhoogd worden.
10.5.  Wij zijn gerechtigd al onze werkzaamheden op te schorten indien en voor zover de wederpartij met zijn betalingsverplichting in gebreke blijft.
10.6.  Betaling dient te geschieden op een door ons aangewezen betaalrekening.
10.7.  De wederpartij is gehouden alle buitengerechtelijke kosten te vergoeden die wij moeten maken teneinde een vordering te incasseren. Buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met dien verstande dat de aldaar genoemde percentages met 5% verhoogd worden.
10.8.  Indien, om welke reden dan ook, de training niet kan plaatsvinden, wordt het reeds betaalde bedrag per omgaande terugbetaald.
10.9.  De wederpartij is gehouden alle buitengerechtelijke kosten te vergoeden die wij moeten maken teneinde een vordering te incasseren. Buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met dien verstande dat de aldaar genoemde percentages met 5% verhoogd worden.

11.Ontbinding
11.1.  In de navolgende gevallen wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen ongeacht ons verdere recht op schadevergoeding. Ook zijn wij in de navolgende gevallen bevoegd onze werkzaamheden op te schorten totdat de wederpartij voldoende zekerheid heeft verschaft aangaande de betalingen van het door de wederpartij verschuldigde, een en ander ter keuze van ons:
11.2.  De wederpartij komt een van zijn contractuele verplichtingen, inclusief die verplichtingen die voortvloeien uit de voorwaarden, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
11.3.  Indien het faillissement of surseance van betaling van of door de wederpartij is aangevraagd dan wel krachtens wetsbepaling de wederpartij onder bewind, beheer, of curatele wordt gesteld;
11.4.  Indien de wederpartij failliet wordt verklaard;
11.5.  Indien de wederpartij (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of staakt;
11.6.  Indien op goederen, d.w.z. op enig vermogensbestanddeel, van de wederpartij conservatoir-, executoriaal- of enig fiscaal beslag wordt gelegd;
11.7.  In de gevallen genoemd in 11.1 is het door de wederpartij verschuldigde bedrag, ongeacht een eventuele betalingsregeling, direct opeisbaar. 

12.Verjaring
12.1.  Elke vordering tegen ons gericht aangaande een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn moet worden ingesteld binnen een termijn van 1 jaar na aanvang van de door ons verzorgde training. Wordt hieraan niet voldaan dan vervallen alle rechten die de wederpartij aan zulk een vordering zou kunnen ontlenen. 

13.Bevoegde rechter
13.1.  Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door de bevoegde rechter. 

14.Toepasselijk recht
4.1.  Op al onze transacties is bij uitsluiting van toepassing het Nederlands recht.  

Jalon, 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 is deze aangepaste versie van kracht. Een eerdere versie van de algemene voorwaarden van Buro ekSTRAVERt is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zeeland onder nr. 982096